KHO LẠNH SEAPRODEX

Seafood

  • Tên khách hàng : Seaprodex
  • Địa điểm : Sóng Thần, Bình Dương
  • Thời gian thực hiện : 2009