CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUẾ KÝ

Thủy sản

  • Tên khách hàng : Nhà máy thực phẩm Quế Ký
  • Địa điểm : An Giang
  • Thời gian thực hiện : 2022