KHO LẠNH LOTTE SEA

Ngành Thực Phẩm

  • Tên khách hàng : Lotte Sea
  • Địa điểm : Long An
  • Thời gian thực hiện : 2008