CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÙNG HẬU

Ngành Nông Sản

  • Tên khách hàng : Nhà máy chế biến nông sản Hùng Hậu
  • Địa điểm : Đồng Tháp
  • Thời gian thực hiện : 2021