CÔNG TY GLOBAL EARTH ARGO AND AQUA

Thủy sản

  • Tên khách hàng : Nhà máy chế biến cá Global Earth Argo and Aqua - Hợp tác dùng Mayekawa Thái Lan
  • Địa điểm : Myanmar
  • Thời gian thực hiện : 2021-2022