Các dự án đã thực hiện

Trở về

Vạn Đức - Tiền Giang

Tên khách hàng: Công ty Vạn Đức

Địa điểm: Tiền Giang

Thời gian thực hiện: 2016

Hạng mục:

- nhà máy sản xuất cá 150 tấn

- Kho lạnh 7000 tấn