Các dự án đã thực hiện

Trở về

Thanh Bình - Đồng Tháp

Tên khách hàng: Công ty TNHH Thương Mại & Chế Biến Thủy sản Thanh Bình

Giá trị hợp đồng: 800.000 USD

Thời gian thực hiện: 2016

Hạng mục: IQF đôi + tái đông đôi + hệ thống lạnh