Các dự án đã thực hiện

Trở về

Tam Quân

Tên khách hàng: Công Ty Tam Quân

Giá trị hợp đồng: 50.000 USD

Thời gian thực hiện: 2015

Hạng mục: Kho lạnh 1.200 tấm + tái đông 15 tấn