Các dự án đã thực hiện

Trở về

Hùng Hậu

Tên khách hàng: Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Hùng Hậu

Địa điểm: Khu công nghiệp Sa Đéc, Đồng Tháp

Giá trị hợp đồng: 1.000.000 USD

Thời gian thực hiện: 2017

Hạng mục:

- 1 IQF + 1 tái đông 

- Cải tạo hệ thống lạnh