Các dự án đã thực hiện

Trở về

Hùng Cá

Tên khách hàng: CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thanh Bình, Đồng Tháp

Thời gian thực hiện: 2017

Hạng mục: Nhà máy 250 tấn + kho lạnh 15.000 tấn