Các dự án đã thực hiện

Trở về

OPC PHARMA

 Tên khách hàng: OPC Pharmaceutical Co.
 Địa điểm:  Tan Uyen, Binh Duong Province
 Giá trị hợp đồng: 170.000 USD
 Thời gian thực hiện: 07/2013 - 12/2013
 Hạng mục: 5.000 m2 Panel và phụ kiện