Các dự án đã thực hiện

Trở về

DƯỢC HẬU GIANG

DUOC HAU GIANG

 Tên khách hàng: HAU GIANG Pharmaceutical Co.

 Địa điểm: Chau Thanh A, Hau Giang

 Giá trị hợp đồng: 900.000 USD

 Thời gian thực hiện: 11/2014 - 04/2015

 Hạng mục: 9.600 m2 Panel và Phụ kiện