Các dự án đã thực hiện

Trở về

Công Ty Liên doanh TNHH Anova

Tên khách hàng: Công ty Liên Doanh TNHH Anova

Địa điểm: Đại Lộ Độc Lập KCN Việt Nam - Singapore, Huyện Thuận An

Thời gian thực hiện: 2017