Các dự án đã thực hiện

Trở về

Zuellig Pharmaceutical

 Tên khách hàng: Zuellig Pharmaceutical Co.
 Địa điểm: 05, St. 02, Tan Dao Industrial Zone, Binh Tan, HCMC
 Giá trị hợp đồng: 515.000 USD
 Thời gian thực hiện: 02/2013 - 07/2013