Các dự án đã thực hiện

Trở về

ROYAL FOOD CORP

 Tên khách hàng: ROYAL FOOD CORP

 Địa điểm: Nghệ An

 Giá trị hợp đồng: 900.000 USD

 Thời gian thực hiện: 11/2014

 Hạng mục: Kho lạnh công suất 12.000 tấn